Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť fungujúca v sieti realitného obchodovania s názvom Nitrianska realitná kancelária s.r.o.(ďalej len „NRK“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú jej práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

AKO NRK ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE
NRK získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:
– priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv;
– od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)
NRK získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom NRK kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

AKÝ JE PRÁVNY ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
NRK spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:
– Plnenie zmluvy
NRK spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. NRK poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. NRK uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.
– Plnenie zákonnej povinnosti
NRK môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. NRK môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. NRK uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
– Súhlas udelený dotknutou osobou
NRK spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.
NRK uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.
Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
NRK môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti NRK sú napríklad osoby, ktoré pre NRK zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov, ako sú napr. spolupracujúci právnici alebo spolupracujúce advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v sieti. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre NRK výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a NRK v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.
NRK neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.
Zoznam sprostredkovateľov:
Nitrianska realitná kancelária s.r.o., sídlo Farská 9, 949 01. Nitra, IČO: 36806625

Nitrianske reality s.r.o., IČO: 46 960 643, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality 1 s.r.o., IČO: 44 313 462, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris •Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality 2 s.r.o., IČO: 52 652 751, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality 3 s.r.o., IČO: 52 654 141, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Sebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality 4 s. r. o., IČO: 53 802 306, so sídlom Hodžova 394/8, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris .Š.ebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality 5 s. r. o., IČO: 54 390 991, so sídlom Hodžova 394/8, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Nitrianske reality ZM s.r.o., IČO: 52 107 442, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

Profi Broker Real s.r.o., IČO: 51 077 680, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Sebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

EKVOIA Capital s. r. o., IČO: 46 447 610, so sídlom Farská 9, 949 01 Nitra, zastúpená konatel’om: Mgr. Boris Šebík, trvale bytom 941 05 Černík 80, občan SR

POUČENÍ O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba má právo:
– vyžadovať od spoločnosti NRK potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
– ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré NRK spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); NRK je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
– opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré NRK spracúva („právo na opravu“);
– výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich NRK získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a NRK nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak NRK spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
– obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že NRK o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
– získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti NRK v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
– namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
– namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti NRK, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť NRK nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
– kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti NRK s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
– pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB O UPLATNENÍ SVOJICH PRÁV
S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb NRK stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré NRK spracúva. NRK zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. NRK je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:
– osobne na adrese sídla konkrétnej spoločnosti Nitrianska realitná kancelária s.r.o.;
– doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla konkrétnej spoločnosti NRK;
e-mailom na adresu spoločnosti: reality@nitrianskereality.com