Reklamačný poriadok

vydaný v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa obchodnou spoločnosťou Nitrianske reality s.r.o., IČO: 46 960 643, so sídlom: Farská 9, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 33466/N (ďalej len ako „Realitná kancelária“ alebo „RK“)

1. Tento reklamačný poriadok upravuje najmä podmienky a spôsob, akým môže klient RK, ktorý je spotrebiteľom, uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných mu Realitnou kanceláriou (ďalej len ako „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

2. Ak klient nie je spokojný so službami, ktoré mu RK poskytuje, či už z hľadiska ich kvality, rozsahu, alebo iného rozporu so zmluvou o sprostredkovaní, má možnosť obrátiť sa na RK s reklamáciou. Realitná kancelária zodpovedá za vady poskytovaných služieb podľa všeobecného predpisu, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník). Práva klienta pri uplatňovaní reklamácie vymedzujú ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Klient môže uplatniť reklamácie, sťažnosti alebo podnety osobne, priamo v sídle Realitnej kancelárie, alebo písomne, ich zaslaním na adresu sídla Realitnej kancelárie Farská 9, 949 01 Nitra, alebo aj prostredníctvom e-mailu na adrese reality@nitrianskereality.com.

4. Klient pri uplatňovaní reklamácie uvedie najmä skutočnosti, ktoré Realitnej kancelárií umožnia identifikovať klienta (meno, priezvisko, adresa, e-mail) ako aj identifikovať konkrétny zmluvný vzťah, na základe ktorého RK poskytla klientovi reklamované služby (názov zmluvy, dátum jej uzatvorenia, špecifikácia nehnuteľnosti). Klient ďalej v reklamácií uvedie všetky skutočnosti odôvodňujúce uplatnenie reklamácie, pričom k reklamácii priloží dôkazy preukazujúceho jeho tvrdenia. Pri uplatňovaní reklamácie môže klient využiť reklamačný formulár uvedený v prílohe tohto Reklamačného poriadku, ktorý v prípade jeho riadneho vyplnenia pomôže celý proces vybavovania reklamácie urýchliť. Reklamačný formulár je zároveň dostupný online na www.nitrianskereality.com.

5. Po tom, čo klient reklamáciu uplatní, RK poučí klienta o jeho právach. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, klient má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RK je v tomto prípade povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, klient má právo od zmluvy o sprostredkovaní odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z odmeny RK za poskytované služby.

6. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z práv podľa§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka klient uplatňuje, je RK povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy o sprostredkovaní odstúpiť.

8. RK je povinná pri uplatnení reklamácie vydať klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, RK je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania niektorým so zákonných spôsobov, t.j. odstránením reklamovanej vady, úhradou zľavy z odmeny za poskytované služby na účet klienta, odstúpením klienta od zmluvy o sprostredkovaní, alebo zamietnutím reklamácie, ak je reklamácia neoprávnená.

10. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie znáša RK. Tým nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

11. RK je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. Pri vybavovaní sťažností alebo podnetov nemajúcich charakter reklamácie, postupuje RK individuálne a nie je viazaná týmto reklamačným poriadkom.
POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

13. Klient (v nasledujúcich odsekoch označovaný aj ako „spotrebiteľ“) má právo obrátiť sa na RK so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým RK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.

14. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ak RK na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.

15. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie RK,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

16. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 391/2015 Z. z. Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je tiež dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh možno podať tiež prostredníctvom platformy na alternatívne riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

17. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. Z. z. o  lternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2023 a v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce verzie reklamačného poriadku.